ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL AP87

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Webwinkel (zoals hieronder gedefinieerd) die door AP87 via haar Website (zoals hieronder gedefinieerd) wordt aangeboden.

Indien u handelt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf en Artikelen (zoals hieronder gedefinieerd) wenst aan te schaffen, dient u contact op te nemen met AP87. Indien u als ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf toch via de Webwinkel Artikelen bestelt, behoudt AP87 zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden dan wel om nadere en/of afwijkende voorwaarden aan de Overeenkomst te verbinden.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt:
1.1          Artikelen: de producten die worden aangeboden door AP87 en die (via de Webwinkel) kunnen worden aangeschaft;
1.2          Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
1.3          Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die via de Webwinkel een Overeenkomst aangaat met AP87;
1.4          Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van Artikelen en die tussen de Klant en AP87 (al dan niet op afstand via de Website) wordt gesloten;
1.5          Website: de website www.AP87.nl, waarop AP87 onder meer de Webwinkel aanbiedt;
1.6          Webwinkel: het gedeelte van de Website waarop AP87 de mogelijkheid biedt om Artikelen aan te schaffen.

Artikel 2 AP87
 2.1         De bedrijfsgegevens van AP87 luiden als volgt:
- bezoekadres:  Anna Paulownastraat 87, 2518 BC  Den Haag
- internetadres: www.AP87.nl
- e-mailadres: info@AP87.nl
- KvK-nummer: 56324057
- BTW-nummer: NL.173284838.B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AP87 (op de Website) en op elke tot stand gekomen Overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
3.2          AP87 is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele algemene voorwaarden staan vermeld op de Websiteworden. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op voor de wijziging reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1          Alle door AP87 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Artikel zodat de Klant in staat is het aanbod op een goede wijze te beoordelen. Indien een aanbod een beperkte geldingsduur heeft wordt dit op de Website of anderszins vermeld.
4.2          Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden AP87 niet.
4.3          Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod en het voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden. AP87 zal de totstandkoming van de Overeenkomst via de Webwinkel onverwijld langs elektronische weg aan de Klant bevestigen. Tot het moment van ontvangst van deze bevestiging, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst ontbinden.
4.4          De Klant staat er jegens AP87 voor in dat de informatie die hij/zij bij het doen van de bestelling verstrekt compleet en juist is. De gegevens die de Klant verstrekt, zullen door AP87 in overeenstemming met de Privacy Policy van AP87 worden verwerkt. Deze Privacy Policy kan op deze website worden geraadpleegd.
4.5          Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij de Klant het tegendeel bewijst. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor zijn/haar risico, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5 Gebruik Website en Webwinkel
5.1          De Klant aanvaardt dat de Website en de Webwinkel alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij/zij die aantreft op de Website en in de Webwinkel op het moment van gebruik (“as is”). AP87 sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Webwinkel.
5.2          AP87 kan niet garanderen dat de Website en de Webwinkel te allen tijde bereikbaar zijn. Storingen in de Website en/of Webwinkel kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. AP87 is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of Webwinkel.
5.3          De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Website en de Webwinkel gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening van de Klant.

Artikel 6 Prijs en Betaling
6.1          Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.
6.2          AP87 behoudt zich te allen tijd het recht voor om prijzen van Artikelen te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Artikelen die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd.
6.3          Betaling van de Artikelen aangeschaft in de Webwinkel vindt plaats op de wijze zoals op de Website en in de Webwinkel vermeld.
6.4          Tenzij nadrukkelijk anders vermeld dient betaling plaats te vinden bij het plaatsen van de bestelling van de Artikelen.
6.5          Alle door AP87 geleverde Artikelen blijven eigendom van AP87 of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde bedrag onder de Overeenkomst met betrekking tot die Artikelen volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 7 Aflevering en verzending van de Artikelen
 7.1         Levering van de Artikelen vindt plaats “af winkel”, na ontvangst door AP87 van de verschuldigde betaling.  AP87 zal de door de Klant via de Webwinkel aangeschafte Artikelen (laten) verzenden naar het door de Klant opgegeven adres.  De de door de vervoerder ter beschikking gestelde “track & trace” gegevens zijn ten aanzien van bevestiging van verzending en aflevering van de Artikelen bindend.
7.2          AP87 streeft er naar de via de Webwinkel aangeschafte Artikelen binnen dertig (30) dagen naar de Klant verzonden te hebben, maar kan dit niet garanderen.  Overschrijding van voornoemde termijn van dertig (30) dagen brengt AP87 dan ook niet in gebreke en is geen aanleiding tot ontbinding.  Indien de aflevering langer dan dertig (30) dagen duurt, zal AP87 de Klant daarvan op de hoogte stellen.
7.3          Het risico ten aanzien van de afgeleverde Artikelen, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van levering op de Klant over, behoudens de verplichting van AP87 deugdelijk zorg te dragen voor de Artikelen en de Artikelen op juiste wijze ter verzending aan te bieden.
7.4          Indien nakoming onmogelijk is omdat de gekochte Artikelen niet beschikbaar zijn, stelt AP87 de Klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Het door de Klant betaalde totaalbedrag wordt in ieder geval binnen dertig (30) dagen terug gestort.

Artikel 8 Conformiteit
8.1          AP87 staat er voor in dat de geleverde Artikelen beantwoorden aan de Overeenkomst alsmede de dwingend-rechtelijke voorschriften die op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst ten aanzien van de Artikelen gelden.
8.2          Mochten de gekochte Artikelen onverhoopt niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan kan de Klant aanspraak maken op correcte nakoming, indien hij/zij AP87 binnen zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek daarvan op de hoogte stelt, doch te allen tijde binnen een termijn van één (1) maand na aflevering.
8.3          Correcte nakoming door AP87 geschiedt kosteloos en binnen een redelijke termijn. Correcte nakoming voorziet in aflevering van Artikelen voor zover de Artikelen en/of onderdelen daarvan ontbreken, en herstel of vervanging voor zover dit niet onmogelijk is of van AP87 redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
8.4          Een beroep op het niet voldoen van het Artikel aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer het gebrek de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, of wanneer de aard van de gekochte Artikelen of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.
8.4          De verplichtingen van AP87 voortvloeiend uit dit Artikel 8 zijn exclusief.  AP87 is niet gehouden tot het verrichten van additionele handelingen, tenzij komt vast te staan dat AP87 grove nalatigheid in de uitvoering van de Overeenkomst kan worden verweten.

Artikel 9 Herroepingstermijn
9.1          Gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het gekochte Artikel, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te ontbinden.
9.2          Indien de Klant reeds een betaling heeft verricht zal AP87 dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugstorten.
9.3          AP87 zal voor de ontbinding zoals bedoeld in dit artikel geen kosten in rekening brengen. De kosten van terugzending komen wel voor rekening van de Klant.
9.4          Gedurende de on Artikel 9.1 genoemde periode van veertien (14) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking waarin deze is geleverd. Uitpakken en gebruiken van het Artikel is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te houden. De Klant is dan ook gehouden om het Artikel, voor zover mogelijk, in originele staat en verpakking aan AP87 te retourneren. Indien de Klant zich niet houdt aan hetgeen in dit artikel 9.4 is bepaald, behoudt AP87 zich het recht voor om, in afwijking van artikel 9.3, kosten in rekening te brengen.
9.5          De in artikel 9.1 opgenomen herroepingstermijn geldt niet voor Artikelen die:
i)             tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
ii)            duidelijk persoonlijk van aard zijn;
iii)           naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden; of
iv)           worden verkocht in het kader van een bijzondere aanbieding of tegen een verlaagde prijs (“uitverkoop”).

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1       AP87 is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
10.2       Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van AP87 jegens de Klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot hoogte van het door de Klant aan AP87 betaalde bedrag.
10.3       De beperking van aansprakelijkheid zoals vermeld in dit artikel 10 is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van AP87 zelf (“eigen handelen”).
10.4       AP87 is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Artikelen, tenzij dwingend recht een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid niet toestaat.

Artikel 11 Overmacht
11.1       AP87 is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, alsmede iedere situatie waarop AP87 feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
11.2       Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, hebben AP87 en de Klant beiden het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder over en weer schadeplichtig te worden.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten
12.1       Niets in de Overeenkomst of anderszins strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van AP87 aan de Klant.

Artikel 13 Overige bepalingen
 13.1      Behoudens aanvullende voorwaarden, bevatten deze algemene voorwaarden de hele Overeenkomst. Tenzij AP87 deze schriftelijk heeft bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
13.2       Indien AP87 één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht om dit op een later tijdstip alsnog te doen.
13.3       Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast(en) die bepaling(en) de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 13 Klachten- en geschillenregeling
13.1       Bij klachten dient de Klant zich in eerste instantie te wenden tot AP87.  Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kunnen door Klant worden aangemeld bij de geschillencommissie aangewezen via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
13.2       Niettegenstaande artikel 13.1 is de rechtbank te Den Haag exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen, die voortvloeien of verband houden met deze algemene voorwaarden, de Website of een Overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1       Op deze algemene voorwaarden, het gebruik van de Website en op Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.